Gihugugma tikaw sama sa River

Gi higugma tikaw sama sa usa ka sapa nga way pag ka palong. Pero lain d i imong gusto kageron ka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *